ביבליוגרפיה

כתבי יעקב כ"ץ
תרצ"ג – תשנ"ט (1998-1933)
בעריכת
גרטי כ"ץ, שאול שטמפפר
מיכאל ריגלר
כמו כן https://huji.academia.edu/JacobKatz

החלק הראשון של הביבליוגרפיה (עד שנת תש"ם) נערך בידי גרטי כ"ץ ושאול שטמפפר, והופיע בספר פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופסור יעקב כ"ץ במלאת לו שבעים וחמש שנה על ידי תלמידיו וחבריו, בעריכת אטקס ויוסף שלמון, ירושלים תש"ם, עמ' תפב- תצג. החלק השני של הביבליוגרפיה (משנת תש"ם עד תשנ"ט, כולל השלמות לשנים קודמות) נערך בידי מיכאל ריגלר. תודת המערכת לד"ר דוד אסף, מר אוריאל כ"ץ, ד"ר מיכאל סילבר וגב' סילויאן שטמפפר על עזרתם בהכנת הביבליוגרפיה.
הרשימה ערוכה לפי סדר כרונולוגי, על פי השנים העבריות, והשנים האזרחיות שתחילתן ורובן בשנים העבריות המתאימות. בכל שנה נרשמו קודם הפרסומים העבריים ואחריהם הלועזיים. הסדר הפנימי הוא כדלקמן: ספרים, מאמרים מדעיים, ביקורות ספרים, אזכרות ומאמרי הערכה על אישיים, ערכים באנציקלופדיות ומאמרים העוסקים בענייני היום והשעה. רישום הספרים כולל: שם הספר, מקום הופעתו, שם המו"ל, שנת הופעתו ומספר העמודים.
רישום המאמרים כולל: כותר המאמר, שם כתב העת שבו התפרסם, מספר הכרך והגליון, השנה ומספרי העמודים. הבהרות, הערות על מהדורות ותרגומים וכיוצא בזה נוספו בסוגריים מרובעים בסוף כל ערך. ספרים צוינו בכוכב.

תרצ"ג – 1932/33

1. Das Untergehende Judentum. Otto Heller: Der Untergang des Judentums. Vienna, 1933. Nach'lath Z'wi III, pp. 219-226, 281-289(ביקורת).
תרצ"ה – 1934/35
2.* Die Entstehung der Judenassimilation in Deutschland und deren Ideologie.
Frankfurt a.M., 1935.83 pp. [דיסרטציה, ראה גם מס' 3, 129, נכלל במס' 200]
3. Die Entstehung der Judenassimilation und deren Ideologie, Nach'lath Z'wi V
(תרצ"ו) IV ;326-316, 252-260, 171-180. PP (תרצ"ה) 217-221; 50-61 (תרצ"ז) IIV
;319-325, 240-251, 10-25 .PP [ראה גם מס' 2, 129].
4. Umkehr oder Rueckkehr. Simon Schwab: Heimkehr ins Judentum.
Frankfurt a.M. 1934 Nach'lath Z'wi V, pp. 89-96 (ביקורת).

תרצ"ט – 1939/40

5. הגניזה הגרמנית. הצופה, י"ג שבט (17.2.1939).
ת"ש – 1940/41
6. צבי רודי: לכסיקון לפילוסופיה. ת"א, תרצ"ט. החינוך יג, עמ' 111-112 (ביקורת).
7. שרה פאיאנס- גליק: הפסיכולוגיה התבניתית. ת"א תרצ"ט. החינוך יג, עמ' 112-115 (ביקורת).
8. משה בריל: הפסיכואנליזה ויוצרה זיגמונד פרויד. ירושלים, 1940. החינוך יג, עמ' 248-250 (ביקורת).
9. פריץ ויטלס: שחרור הילד, כרך א. תל אביב 1939. החינוך יג, עמ' 250-251 (ביקורת).
תש"א – 1940/41
10. הקבוצה כסביבה חינוכית. (קול) החינוך יד, עמ' 100-113.
11. מה נוכל ללמוד בבית הספר הקלאסי. הד החינוך טו, גל' ח-ט עמ' 168-170 : תגובה למאמר של ח"י רות.
12. ניסן טורוב: הפסיכולוגיה בימינו, ספר ב: הפסיכולוגיה של הציבור. תל אביב, תש"א. הד החינוך טו, גל' יב-יד, עמ' 267-269 (ביקורת).
13. נח פינס: כתבים פדגוגיים. תל אביב, תש"א. הד החינוך טו, גי' יב- יד, עמ' 269-271 (ביקורת).

תש"א – 1941/42

14. על בעיית למוד התלמוד בבית הספר. סיני שנה ה, כרך ט, גל' ה- ו, עמ' שנו- שעג; שנה ה, כרך י, גל' ז- ט, לו- נ.
15. היסודות הפסיכולוגיים בארגון הכתה. הד החינוך, טז, גל' א- ב, עמ' 9-13; גל' ג- ז, עמ' 61-76.
16. האינסטינקט והאינטלקט. ירושלים, 23 עמ'.
17. Religion und wirklichkeit im Leben unserer Kinder. Ichud Shiwath Zion Mitteilungn, July 1943.
תש"ד – 1943/44
18. הכשרת גננות לגני ילדים דתיים. הצופה, י' שבט (4.2.1944)
תש"ה – 1944/45
19.* ישראל והעמים – ספר למוד לבית הספר היסודי. (מהדורה ראשונה) ד' כרכים, ת"א, תש"ה-תש"ח [ראה מספר 81, 155, 169].
20 נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הביניים. ציון י, עמ' 22-54 [בעיבוד אחר – פרקים יד-טו במסורת ומשבר, מס' 50; בצרפתית מס' 278].
20א. יצחק בער: תולדות היהודים בספרד הנוצרית. הצופה, יג סיון (25.5.45) (ביקורת).
תש"ו – 1945/46
21. ד"ר יצחק ברויאר ז"ל. שערים, כ"ד אב (21.8.1946)

תש"י – 1949/1950

22. לבירור המושג 'מבשרי הציונות'. שיבת ציון א, עמ' 91-105. [מס' 168, עמ' 263-284; באנגלית מס' 165].
23. מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב"ח. ציון טז, עמ' 29-45. [נכלל בהרחבה במס' 216; באנגלית מס' 262, 313].
24. יצחק הינמן: דרכי האגדה. ירושלים, תש"י. הארץ, כ"ג שבט (10.2.1950) (ביקורת).
תשי"א – 1950/51
25. פירוש נוסף ל'קשרי קשרים. לעגנון. הארץ, כ"ז ניסן (14.4.1950).
תשי"ב – 1951/52

26. דמותו ההיסטורית של הרב צבי הירש קלישר. שיבת ציון ב-ג, עמ' 26-41. [מס' 168, עמ' 285-307; באנגלית מס' 56].
27. דרכו של ספר לימוד בתולדות ישראל והעמים. מעינות שנה א, עמ' 58-70.
28. הגולה היהודית בפירוש מארכסיסטי. מרדכי להב: הסוציולוגיה של הגולה היהודית לאור המרכסיזם. מרחביה, 1951. הארץ, י"ח תמוז (11.7.1952) (ביקורת).
29. הערות סוצילוגיות לספר היסטורי. אברהם יערי: שלוחי ארץ ישראל. ירושלים, תשי"א. בחינות 2, עמ' 69-73. [מס' 168, עמ' 252-260] (ביקורת).
30. בית מדרש מרכזי למורים. הצופה, ז' אייר (2.5.1952).
31.* קווי יסוד בתולדות ישראל בעת החדשה – הרצאות בלימודי יסוד. (בהכפלה) ירושלים, תשי"ג, 104 עמ'.
32. סובלנות דתית שיטתו של רבי מנחם המאירי בהלכה ובפילוסופיה. ציון יח, עמ' 15-30. [נכלל במס' 216]
33. היסטוריה יהודית באספקלריה מרכסיסטית-ציונית. רפאל מאהלר: דברי ימי ישראל דורות אחרונים, כרך א. מרחביה, 1952. בחינות 4, עמ' 72-76. [מס' 168, עמ' 243-251] (ביקורת).
34. ישראל היילפרין: תקנות מדינת מעהרן. ירושלים, תשי"ב. קרית ספר כח, עמ' 296-298 (ביקורת).
תשי"ד – 1953/54
35.* העדה היהודית במעבר מימי הביניים לזמן החדש, שעורים בהיסטוריה סוציאלית. (בהכפלה) ירושלים, 172 עמ'.
36. החינוך למידות. בתוך: חינוך האזרח בישראל. ירושלםי, תשי"ד, עמ' 91-104. בשולי הדברים. שם, עמ' 161-164.
37. ההיסטוריה הישראלית כגורם חינוכי. מולד יב, עמ' 374-376. [מס' 168, עמ' 225-229].
38. עקרונות מבחר בלימוד תורה שבע"פ. הצופה, ז' סיון (8.6.1954).
תשט"ז – 1955/56
39. דת ישראל והתהוות הקאפיטליזם. מולד יג, עמ' 566-571. [מסורת ומשבר, מס' 50, פרק ח].
40. משיחיות ולאומיות במשנתו של הרב אלקלעי. שיבת ציון ד, עמ' 9-41. [מס' 168, עמ' 308-356].
41. מקומן של תולדות החינוך היהודי בלימודים הפדגוגיים. ספר היובל של הסתדרות המורים תרס"ג-תשי"ג. ד' קמחי, ל"י רקליס עורכים, תל-אביב תשט"ז. עמ' 115-118.
42. בין היסטוריה לאומית ללאומיות היסטורית. בן –ציון דינור: כתבים היסטריים א, במפנה הדורות, ירושלים, תשט"ו. בחינות 9, עמ' 3-6. [מס' 168, עמ' 230-238]. (ביקורת).
43. אפרים אלימלך אורבך. בעלי התוספות. ירושלים, תשט"ו. קרית ספר לא, עמ' 9-16. [נכלל במס' 216] (ביקורת).
44. ר' יעקב בירב. האנציקלפדיה העברית ח, עמ' 513-515.
45. The Concept of Social History and its Possible Use in Jewish Historical Research. Scripta Hierosolymitana III (1956), pp. 292-312 [ מס' 129, עמ' 173-194].
46. Ben Zion Netanyahu: Don Isaac Abravanel, Statesman and Philosopher. Philadelphia, 1953. Journal of Jewish Studies VII (1956), pp. 242-244 (ביקורת).
47. גרות בזמן הןחדש. האנציקלופדיה העברית יא, עמ' 184-186.
48. Year Book I of the Leo Baeck Institute. London, 1956, Journal of Jewish Studies VIII (1957), pp. 137-139 (ביקורת).
49. Eleonore Sterling: Er ist wie Du, Fruehgeschichte des Antisemitismus. Munich, 1950. Journal of Jewish Studies VIII (1957), pp. 245-246 (ביקורת).

תשי"ח – 1957/58

50.* מסורת ומשבר – החברה היהודית במוצאי ימי הביניים. ירושלים, תשי"ח, 316 עמ'. [באנגלית מס' 79; ברוסית מס' 272; תרגום אנגלי חדש מס' 281].
51.* יהדות מערב אירופה במאה הי"ט, תהליכי התפוררות והתגבשות חברתית. לפי הרצאותיו של פרופ' כ"ץ, (בהכפלה) ירושלים, 83 עמ'.
52. המשפחה היהודית במוצאי ימי הביניים. מולד טו' עמ' 607-617. [ראה גם מסורת ומשבר, מס' 50, פרקים יד-טו; בצרפתית ראה מס' 278].
53. "אף על פי שחטא ישראל הוא". תרביץ כז, עמ' 203-217. [נכלל במס' 216].
54. סמכותו של גרשם שלום (ליובלו ה-60). הארץ, יט כסלו (6.12.1957).
54א. יהדות למראית עין. הארץ (14.7.58).
55. Is the Re-establishment of the Sanhedrin a Solution? Conservative Judaism XII, 4 (Summer, 1958), pp.13-20 [בעברית מס' 59].
56. Tsevi Hirsh Kalischer, Guardians of Our Heritage. Leo Jung, ed., New York, 1958, pp. 208-227 [בעברית מס' 26].
57 Jewry and Judaism in the Nineteenth Century. Cahiers d`Histoire Mondiale VI (1958). Pp. 882-900 [ראה גם מס' 84, 129].
58. Year Book II of the Leo Baeck Institue. London, 1957. Journal of Jewish Studies IX (1958), pp. 219-220 (ביקורת).

תשי"ט – 1958/59

59. האם חידוש הסנהדרין הוא בגדר פתרון? דעות גל' ח, עמ' 23-28. [מס' 168, עמ' 181-190; המקור באנגלית מס' 55].
60. על היסטוריה וחינוך. האםד מול ערכיו (לכבוד פרופ' ע"א סימון). ירושלים, תשי"ט, עמ' 15-17. [מס' 168, עמ' 239-242].
61. שלושה משפטים אפולוגטיים בגלגוליהם. ציון כג-כד, עמ' 174-193 [נכלל במס' 216].
62. עגנון מול המבוכה הדתית. לעגנון שי, דברים על הסופר וספריו ליובלו השבעים. ירושלים, תשי"ט, עמ' 163-177. [מס' 168, עמ' 167-180].
63. רעיון ומציאות בלאומיות היהודית. מולד יז, עמ' 8-13. [מס' 168, עמ' 3-14].
64. קווי האופי של החברה המסורתית בעדות המזרח בחברה הישראלית. סטינוגרפיה של הרצאות בכינוס של מפקחים על בתי הספר בישראל. כינוס ב (חשון תשי"ח), מהדורה ב, (בהכפלה) ירושלים, עמ' 3-15. [ראה נוסח מתוקן מס' 70].
65. הוראת תורה שבע"פ עד ימי ההשכלה. אנציקלופדיה חינוכית ב, עמ' 1074-1082.
66. Fanily, Kinship and Marriage among Ashkenazim in the Sixteent to Eighteenth Century. Jewish Journal of Sociology I (1959), pp. 3-22 [מסורת ומשבר, פרקים יד-טות מס' 50, 79].
67. Hirsch Jakob Zimmels: Ashkenazim and Sephardim-Their relations, Differences and Problems as Reflected in the Rabbinical Responses. Journal of Jewish Studies X (1959), pp. 86-87. 1958 (ביקורת)
68. Herman Kellenbenz: Sephardim an der unteren Elbem ihre Wirtschaftliche und politische Bedeutung vom Ende des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhundrts. Weisbaden, 1958. Journal of Jewish Studies X (1959), pp. 191-192 (ביקורת) תש"ך – 1959/60
69. יחסי יהודים וגויים בימי-הביניים. מולד יח, עמ' 285-291. [ראה גם פרק ה' בבין יהודים לגויים, מס' 74]
70. חברה מסורתית וחברה מודרנית. מגמות י, מס' 4, עמ' 304-311. [ראה מס' 64; מס' 168, עמ' 155-166; באנגלית מס' 207].
71. על פרופסור אלפרד בונה ז"ל. דברים שנאמרו לזכרו ע"י יעקב כ"ץ ואחרים. ירושלים, תש"ן, עמ' 3-4.
72. אמונה ומדע בפרשנות המקרא. (תגובה לדברים בכתב ובעל פה השמיע הרב מ' ברויאר מעל בימת דעות). דעות גל' יג, עמ' 14-15.

תשכ"א – 1960/61

73.* יהדות גרמניה, תל-אביב, תש"ך (צ"ל תשכ"א).
74.* בין יהודים לגויים, יחס היהודים לשכניהם בימי-הביניים ובתחילת הזמן החדש. ירושלים, תשכ"א, 197 עמ'. [באנגלית מס' 79; בצרפתית מס' 243; ברוסית מס' 279].
75. על הלכה ודרוש כמקור היסטורי. תרביץ ל, עמ' 62-28 (תגובה לביקורת של ח"ה בן-ששון על מסורת ומשבר, תרביץ כט, עמ' 297-312). [נכלל במס' 216].
76. בין תתנ"ן לת"ח-ת"ט. ספר יובל ליצחק בער במלאת לו שבעים שנה. ירושלים, תשכ"א, עמ' 318-337. [נכלל במס' 216].
77. חינוך תיכון יהודי. אנציקלופדיה חינוכית א, עמ' 703.
78. יציאת החוקרים מגדרם על שום מה? הארץ, ו' שבט (23.1.1961). (על פרשת לבון).
78א על סנגוריה של נתן א. דבר, (2.2.1961). (מכתב למערכת בשיתוף עם י.ג. ליבס).
79.* Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: Free Press of Glencon, 1961, XIII, 200pp. [בעברית מס' 50; תרגום נוסף, מס' 281].
80.* Exclusiveness and Tolerance. Studies in Jewish-Gentile Relations in Mediavel and Modern Times. London: Oxford University Press, 1961, XV, 200 pp. [בעברית מס' 74].
81.* ישראל והעמים (מהדורה חדשה בשיתוף עם משה הרשקו). ג' חלקים, תל-אביב, תשכ"ב. [ראה גם מס' 19; בגרמניה מס' 155; ביפנית מס' 198].
82. הרהורים על מגמה יהדותית. הלכה ומעשה בחינוך התיכון. קובץ מאמרים מוקדשים לבעיות בית הספר התיכון היהודי העיוני. מוגש לפרופ' א"מ דושקין. בעריכת מ' שפירא, ירושלים, תשכ"ב, עמ' 62-68.

תשכ"ג – 1962/63

83. Secular Interpretation of Judaism in the 19th Century. Mosaic IV, 2 pp. 36-41 (Spring, 1963).
84. Jewry and Judaism. The Nineteenth Century World, Guy S. Métraux and Francois Crouzet, eds. New York: The Mew American Library, 1963, pp. 347-368 [ראה גם מס' 57, 129]. (לשנות לצרפתית)
85. R.J.Z. Werblowsky: Koseph Karo, Lawyer and Mystic, London, 1962. Journal of Religion XLIII (1963), pp. 319-320 (ביקורת).

תשכ"ד – 1963/64

86. למי ענה מנדלסון ב'ירושלים' שלו? ציון כט, עמ' 112-132. [באנגלית מס' 131; ראה 'נוספות' מס' 126].
86א אנטישמיות בתקופת האמנסיפציה (שכפול של האוניברסיטה העברית), 48 עמ'.
87. Moses Mendelssohn und E.J. Hirschfeld. Bulletin des Leo Baeck Institus VII (1964), pp. 295-311 [ראה גם מס' 129, עמ' 277-293].
88. The Term `Jewish Emanciation`: Its Origin and Historical Impact. Studies in Nineteenth Century Jewish Intellectual History. Alexander Altmann, ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 1964, pp. 1-25 [ראה גם מס' 129, עמ' 21-46; נכלל בגרמנית במס' 200].
89. De Duits-Koodse Utopie van den sociale emancipatie. Nieuw Israelietisch Weekblad Cultureel Wetenschappelijk Bijvoegsel VIII (29/5/1964) [המקור באנגלית מס' 105].
90. Selma Stern: Der Pressusche Staat und die Juden. I-IV, Tübingen, 1962. American Jewish Historical Quarterly LIII (1964), pp. 298-300 (ביקורת). תשכ"ה – 1964/65
91. השפעת הגומלין בין דת וחברה בתקופת האמנציפציה. דת וחברה בתולדות ישראל ובתולדות העמים. ירושלים, תשכ"ה, עמ' 135-146. [באנגלית מס' 100, 129].
92. מדעי היהדות ויהדות בחברתנו. אמות שנה ג, גל' ג(טו), עמ' 32-42, [מס' 168, עמ' 193-212].
93. הפולמוס הראשון על קבלת יהודים בקרב הבוים החופשי. ציון ל, עמ' 172-205. [פרקים ב-ג בבונים חופשים ויהודים, מס' 107].
94. השלוחות והשלכותיהן. הארץ, י"ט שבט (22.1.1965) (על שלוחת האוניברסיטה העברית בתל-אביב).
95. היסטוריה סוביקטיבית וביקורת אוביקטיבית. הארץ, כ"ו אייר (28.5.1965). [תגובה לביקורתו של ברוך קורצוויל על מס' 92; נכלל במס' 168, עמ' 213-224].

תשכ"ו – 1965/66

96. בונים חופשים ויהודים. מולד כג, עמ' 399-405.
97. על דרכה ודמותה. דברים שנאמרו לזכרה של פרופ' יונינה גרבר-טלמון ז"ל. ירושלים, תשכ"ו, עמ' 9-12.
97א לזכרה של יונינה גרבר-טלמון. הארץ, (12.5.66).
98. Samuel Hirsch-Rabbi, Philosopher and Freemason, Revue des Etudes Juives CXXV (1966), pp. 126-133.
99. The Fight for Admission to Masonic Lodges. Leo Baeck Institute Yearbook XI (1966), pp. 171-209 XI
100. The influence of Religion and Society on Each Other at the Time of the Emancipation. European Judaism I, 1 (summer, 1996), pp. 20-29 [מס' 129, עמ' 77-90; בעברית מס' 91].
101. Mendelssohn and Assimilation. European Judaism I, 2 (Winter, 1966), pp. 47-49 [מכתב לעורך בנוגע לפריט מס' 100].

תשכ"ז – 1966/67

102. קבוצת עילית ושכבות מנהיגות בתולדות ישראל ובתולדות העמים (סימפוזיון). קבוצות עילית ושכבות מנהיגות. ירושלים, תשכ"ז, עמ' 148-151, 161-162.
103. פרק בפרשת היחסים בין יהודים לבונים החופשים – לתולדות ה- Judenloge בפרנקפורט. פרקים א, ירושלים, מכון שוקן, תשכ"ז-תשכ"ח, עמ' 57-95. [בונים חופשים ויהודים פרקים ד', ו', מס' 107].
104. Jewish Civilization as Reflected in the Yeshivot-Jewish justifys of Higher Learning. Cahiers d`Hisoire Mondiale X (1967), pp. 674-704
105. The German-Jewish Utopia of Social Emancipation. Studies of the Leo Baeck Institute. Max Kreutzberger, ed., New York: F. Unger, 1967, [[. 59-80 [מס' 129, עמ' 91-110; בהולנדית מס' 89].
106. Freemasons and Jews, Jewish Journal of Sociology IX (1967), pp. 137-148 [מס' 129, עמ' 147-158].

תשכ"ח – 1967/68

107.* בונים חופשים ויהודים, קשריהם האמיתיים והמדומים. ירושלים, תשכ"ח, 240 עמ'. [באנגלית מס' 122; בצרפתית מס' 295, ביפנית מס' 304].
108.* האנטישמיות כגורם חברתי ופוליטית בחבה המודרנית. (ע"פ שעורי פרופ' יעקב כ"ץ בתשכ"ח). ערכה אתי רודל, (בהכפלה) ירושלים, 141 עמ'.
109. קווים לביוגרפיה של החתם סופר. מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לרשום שלום. ירושלים, תשכ"ח, עמ' קטו-קמח. [נכלל במס' 216; בהונגרית מס' 285; באנגלית מס' 267 ובתוך 315].
110 Judaism and Christianity against the Background of Modern Secularism. Judaism XVII, 3 (Summer, 1968), pp. 299-315 [ראה גם מס' 129, עמ' 111-128; בעברית ראה מס' 168, עמ' 111-216].
111. The Jewish National Movement, a Sociological Analysis. Cahiers d`Histoire Mondiale XI (1968), pp. 267-283 [ראה גם מס' 123, 129; בעברית מס' 121, 153, 168; בצרפתית מס' 125; באיטלקית מס' 117; ברוסית מס' 162].
112. Judaism. International Encyclopedia of the Social Sciences VIII (1968) pp. 271-281.

תשכ"ט – 1968/69

113. לתולדות הרבנות במוצאי ימי הביניים. ספר זכרון לבנימין דה-פריס. ע"צ מלמד עורך, ירושלים, תשכ"ט, עמ' 281-294. [נכלל במס' 275].
114. 'מדינה בתוך מדינה' – שורה וגלגוליה ההיסטוריים של סיסמה אנטישמית. דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ד, 3, עמ' 29-50 [באנגלית ראה מס' 116].
115. חינוך בחברה היהודית המסורתית. אנציקלופדיה חינוכית ה, עמ' 582-587.
116. A State within a State: The History of an Anti-Semitic Slogan. The Israel Academy of Sciences and Humanities Proceedings IV, 1969\70 pp. 29-58. [מס' 129, עמ' 47-76; בעברית מס' 114, נכלל בגרמנית במס' 200].
117. Il movimento nazionale ebriaco un`analisa sociologica. Atti e memorie dell’Accademia Patavina di Scienze Lettere e Arti Parte III: Classe di Scienze Mórali, Lettere e Arti LXXXII, pp. 256-276 [המקור באנגלית, ראה מס' 111].
118. A University o the Jewish People. The University and Social Welfare. Israel Katz and Harold D. Silver, eds. Jerusalem: Magnes Press, 1969, pp. 172-174.
119. Arthur Hertzberg: The French Enlightenment and the Jews. NY, 1968. Commentary XLVI (October, 1968), pp. 94-96 (ביקורת).

תש"ל – 1969/70

120. מעריב בזמנו ושלא בזמנו, דוגמה לזיקה בין מנהג, הלכה וחברה. ציון לה, עמ' 35-60. [נכלל במס' 216 ובאנגלית במס' 315].
121. התנועה הלאומית היהודית. בתפוצות הגולה יב, חוב' 52/53, עמ' 9-19. [המקור באנגלית מס' 111 וברוסית מס' 162].
122.* Jews and Freemason in Europe, 1723-1939. Cambridge MA: Harvard University Press, 1970, VIII, 295 pp. [בעברית ראה מס' 107].
123. The Jewish National Movement, A Sociological Analysis. Confrontation \ View point on Zionism. Jerusalem, 1970, 16 pp.. נדפס גם בתוך Jewish Society through the Ages. Schocken, 1971, pp. 267-283 [ראה מס' 111].
124. The Impact of Jewish Emancipation on the Concepts of Galut and Geulah, Central Conference of American Rabbis Year Book LXXX, New York, 1979, pp. 119-130
125. Le mouvement National Juif. Dispersion et Unité X, (1970), pp. 50-63 [ראה מס' 111].

תשל"א – 1970/71

126. נוספות ל'למי ענה מנדלסון בירושלים שלו'. ציון לו, עמ' 116-117. [ראה מס' 86].

תשל"ב – 1971/72

127. קאנט והיהדות – ההקשר היסטורי. תרביץ מא, עמ' 219-237.
128. דרכי הבאת הראיות של אייזנמנגר מהמקורות התלמודיים. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, כרך 2, 1972, עמ' 210-216.
128א הציונות וזיקתה לתודעת העבר היהודי. (דברי פתיחה בסימפוזיון). אורות יב, עמ' 4.
129.* Emancipation and Assimilation: Studies in Modern Jewish History. Westmead, England, 1972, XII, 293pp. [הקובץ כולל את הפריטים שמספריהם ברשימה זו הם: 2, 45, 57, 87, 88, 98, 100, 105, 106, 110, 111, 116].
130. Die histriche Bedeutung der Judenemanzipation. Schweizer Rundschau (Mai-Juni 1972), pp. 187-196 [ראה גם מס' 139; נכלל במס' 200].
131. To Whom Did Mendelssohn Reply in his `Jerusalem`? Scripta Hierosolymitana XXIII (1972), pp. 214-243 [בעברית ראה מס' 86].
132. Zionism. Forerunners. Encyclopaedia Judaica XVI, pp. 1033-1037

תשל"ג – 1972/73

133. פרעות 'הפ הפ' של שנת 1819 בגרמניה על רקעין ההיסטורי. ציון לח, עמ' 62-115. [בגרמנית ראה מס' 288].
134. על הקיום היהודי בזמן הזה. דיון בהשתתפות של … פרופ כ"ץ … (דברים שהושמעו בדיון על ספרו של פרופ' רוטנשטרייך על הקיום היהודי בזמן הזה, ירושלים תשל"ב). בתפוצות הגולה טו, חוב' 66/65, עמ' 35-37.
135. על פרופ' חנוך אלבק – דברםי לזכרו של פרופ' חנוך אלבק. ירושלים, תשל"ג, עמ' 5.
136.* Out of the Ghetto, The Social Background of the Jewish Emancipation 1770-1870. Cambridge MA: Harvard University Press, 1973, VI, 273 pp. [בעברית מס' 227; בצרפתית מס' 218; בגרמנית מס' 230].
137. היהדות והיהודים בעיני וולטיר. מולד (סדרה חדשה) ה, עמ' 614-625. [ראה גם פרק ד' בשנאת ישראל, מס' 184; בספרדית מס' 160; בצרפתית מס' 166].
138. Die Anfaenge der Judenemanzipation. Bulletin des Leo Baeck Instituts XIII, 50 (1974), pp. 12-31 [ראה גם מ' 161; נכלל בתוך 199].
139. Emancipation and Jewish Studies. Commentary LVII, 4 (April, 1974) pp. 60-65 [ראה גם מס' 130; בספרדית מס' 151; בצרפתית מס' 156].
140. Alexander Altman: Moses Mendelssohn, a Biographical Study. London, 1973. Commentary LVII, 2 (August, 1974), pp. 82-84 (ביקורת).

תשל"ה – 1974/75

141. ייחודה של יהדות הונגריה. מולד (סדרה חדשה) ו, עמ' 193-198. [ראה גם מס' 154; באנגלית ראה מס' 159].
142. אהבת הספרים של קלמן שלזינגר. הארץ, י"א שבט (23.1.1975).
143.* The Role of Religion in Modern Jewish History. Jacob Katz ed. Cambridge, MA: Association for Jewish Studies, 1975, VII, 171pp.
144. Was the Holocaust Predictable? Commentary LIX, 5 (May, 1975), pp. 41-48 [בעברית מס' 152; בצרפתית מס' 145; בספרדית מס' 145; ראה גם מס' 195, נכלל בגרמנית במס' 282].
145. L`Holocauste était-il prévisible? Dispersion et Unité XV (1975), pp. 101-112 [המקור באנגלית, ראה מס' 144].
146. Fue previsible el Holocausto? Dispersión y unidad XVI (1975), pp. 57-71; [המקור באנגלית, ראה מס' 144].
147. was the Holocaust predictable? (Letter). Commentary LX, 4 (October 1975), p.22 [ראה מס' 144].
148. Religion as a Uniting and Dividing Force in Modern Jewish History. The Role Of Religion in Modern Jewish History. Jacob Katz, ed., Cambridge, MA: Association for Jewish Studies, 1975, pp. 1-17 [בעברית מס' 168, עמ' 132-154].
149. Sources of Orthodox Trends. The Role Of Religion in Modern Jewish History. Jacob Katz, ed., Cambridge, MA: Association for Jewish Studies, 1975, pp. 23-68.
150. Die juedische Tradition des lebenslangen Lernens. Geschichte der Erwachsenenbildung. Franz Poeggeler, ed., Stuttgart: W. Kohlhammer, 1975, pp. 353-364
151. La emancipatión y los estudios judaicos. Dispersión y Unidad XV (1975), pp. 118-128 [ המקור באנגלית במס' 139].
תשל"ו – 1975/76
152. השואה – האם ניתן היה לחזותה מראש? בתפוצות הגולה יז, חוב' 75/76, עמ' 59-68. [המקור באנגלית במס' 144].
153. התנועה הלאומית היהודית. דע את עמך, גל' 4 (שבט). [המקור באנגלית, ראה מס' 111].
154. ייחודה של יהדות הונגריה. הנהגת יהודי הונגריה במבחן השואה. ירושלים, תשל"ו, עמ' 13-24. [ראה מס' 141].
155.* Israel und die Voelker. Jacob Katz und Moshe Herschko. Kassel, 1976, pp.312 [בעברית מס' 19, 81].
156. Emancipation et études juives. Dispersion et Unité XVI (1976), pp. 112-121 [המקור באנגלית במס' 139].

תשל"ז – 1976/77

157. Totale Assimilation der Juden? Vaterland, Luzern, 30 April 1977
158. Zionism and Jewish Identity. Commentary LXVIII 5 (May, 1977), pp. 48-52 [בעברית מס' 168, עמ' 72-84].
159. The Uniqueness of Hungarian Jewry. Forum II, 27, pp. 45-53 [בעברית מס' 141].
160. El judaísmo y los Judíos en la concepción de Votaire. Dispersión y Unidad. 20/21, pp. 176-193 [בעברית מס' 137].
161. Die Anfaenge der Judenemanzipation. Studien zum Beginn der modernen Welt. R. Koselleck, ed., Stuttgart: Klett-Cotta, 1977, pp.178-193 [ראה גם מס' 138; נכלל במס' 200].
162. Yevreisko natsional'noe dvizhenie. Sotsial'naya Zhizn'I Sotsial'niye Tsennosti Yevreiskogo Naroda. Haim H. Ben-Sasson and Shmuel Ettinger, eds., Tel Aviv: Biblioteka Alyia; Am Oved, 1977, pp.395-420 [בעברית מס' 121].
תשל"ח – 1977/78
163. אופייה היהודי של החברה הישראלית. החוג לידיעת עם ישראל בתפוצות בבית נשיא המדינה. סדרה תשיעית, 49 עמ', ירושלים, תשל"ח. [ראה גם מס' 168, עמ' 85-108].
164. על ז'בוטינסקי ועל חסידיו. בתפוצות הגולה יט, חוב' 83-84, עמ' 108-109. (תגובה למאמרו של יוסף נדבה 'חזוי מאורעות ותחושת השואה').
165. The Forerunners of Zionism. The Jerusalem Quarterly VII (Spring, 1978), pp.10-21 [בעברית מס' 22; ראה גם מס' 132].
166. Le Judaïsme et les Juifs vus par Voltaire. Dispersion et Unité XVIII (1978), pp. 135-142 [בעברית מס' 137].
167. Die christliche Komponente im modernen Antisemitismus. Neue Zuericher Zeitung (Literatur und kunst). (21/22.10.1978)
תשל"ט – 1978/79
168.* לאומיות יהודית – מסות ומחקרים. ירושלים, תשל"ט, 387 עמ'. [כולל את המאמרים שמספריהם ברשימה זו הם: 22, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 59 ,60, 62, 63, 70, 92, 94, 95, 110, 121, 148, 152, 158, 163, 170].
169.* ישראל והעמים. (בשיתוף עם צבי בכרך), כרכים א-ד, תל אביב, תשל"ט. [ראה מס' 19, 81, 176, 194א].
170. מקומה של האנטישמיות בהתהוות התנועה הלאומית היהודית. כיוונים חוב' 2, עמ' 55-66. [המקור באנגלית, ראה מס' 177; ראה גם מס' 168].
171. הלכה וקבלה – מגעים ראשונים. ציון מד (תשל"ט – תשמ"א), עמ' 148-172. [נכלל במס' 216].
172. הערות למאמר ל'ימי אידיהם', מאת ישראל תא-שמע, תרביץ מז, עמ' 197-215. תרביץ מח, (1979) עמ' 374-376.
173. לשאלת הקשר בין השבתאות לבין ההשכלה והרפורמה. בתוך: עין חד"ה; מחקרים בתולדות עם ישראל והגותו, מוגשים לאלכסנדר אלטמן במלאות לו שבעים שנה. אלבמה, אוניברסיטת אלבמה, תשל"ט, עמ' פג-ק. (Studies in Jewish Religious & Intellectual History Presented to A. Altman). [נכלל במס' 275 ובאנגלית במס' 315].
174. עוד על יחס היישוב הישן והיישוב החדש – בעקבות ההרצאה. קתדרה 12 (תשל"ט) עמ' 31-33.
175. דיון – [עם יוסף שלמון וישראל קולת]: תהליכי קיטוב ביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של שנות ה-90; אחד העם ו'בני משה' – פינס ובני חוגו. קתדרה 12 (1979), עמ' 4-64.
176. ישראל והעמים חלק ראשון. מדריך למורה (בשיתוף עם צבי בכרך). תל אביב, תשל"ט.
177. Zionism vs. Anti-Semitism. Commentary LXVII (April, 1979), pp.46-52 [בעברית מס' 168, עמ' 36-53; קיצור בגרמנית מס' 189].
178. Aufklaerung und Toleranz, Die politische Anwendung der Toleranz. Toleranz heute, 250 Jahre nach Mendelssohn und Lessing. Peter von der Osten-Sacken ed., Berlin, 1979, pp. 6-15, 15-25 [המקור באנגלית, ראה פרקים יד-טו במס' 80].
179. Post-Emancipation-Development of Rights, Liberalism and Universalism. Essays on Human Rights: Contemporary Issues and Jewish Perspectives. David Sidorsky, ed., Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1979, pp. 282-296
180. Antisemitism – A Scopus Symposium. Scopus XXXI (Spring, 1979), pp. 28-43 (תגובות במסגרת הסימפוזיון).
181. Echte und imaginaere Beziehungen zwischen Freimaurerei und Juentum. Geheime Gesellschaften, Wolfenbuetteler studien zur Aufklaerung, Band V/I, Peter C. Ludz ed., Heidelberg: L. Schneider, 1979, pp. 51-62 [נכלל במס' 282].
182. 'Entscheidungsjahr 1932'. Bulletin des Leo Baeck Instituts LXVIII, 55(1979), pp. 1-10
183. Rabbinical Authority and Authorization in the middle ages. Studies in Medieval Jewish History and Literature. I. Twersky ed., Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979, pp.41-56 [נכלל במס' 216].
תש"ם – 1979/80
184.* שנאת ישראל – משנאת הדת לשלילת הגזע. תל אביב, תש"ם, 378 עמ'. [באנגלית מס' 187; בגרמנית מס' 257].
185. יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר. דעת 4 (תש"ם), עמ' 57-74. [נכלל במס' 216; באנגלית מס' 212 ונכלל במס' 315].
186. שלב ההכנה לתנועה האנטישמית המודרנית (1873-1879). שנאת ישראל לדורותיה, בעריכת שמואל אלמוג, ירושלים, מרכז זלמן שזר, תש"ם, עמ' 279-289. [באנגלית מס' 254].
186א מעמדנו בזירה העולמית. שיחה עם העיתונאית נעמי גוטקינד לרגל קבלת פרס ישראל תש"ם. הצופה, ספרות, ח' טבת תש"ם (28.12.79).
186ב אינני רואה באופק פתרון לבעיית יחסי הדת והמדינה. שיחה עם העיתונאית פנינה מייזליש לרגל קבלת פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תש"ם. ידיעות אחרונות, ספרות, ב באייר תש"ם (18.4.80).
187.* From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism 1700-1933. Cambridge, MA: Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980, VIII, pp. 392 [בעברית ראה מס' 184].
188. "Entscheidungsjahr 1932". Werner Mosse, ed., Tübingen 1966, Bulletin des Leo Baeck Instituts LV (1979), pp. 1-10 (ביקורת).
189. Zionismus contra Antisemitismus. Mitteilungsblatt Wochenzeitung des Irgun Olei Merkas Europa XLVII, 38 (12.10.1979), pp. 3-4
190. Jizchak Bear Zum Gedenken. Mitteilungsblatt: Wochenzeitung des Irgun Olei Merkas Europa XLVIII, 12/13, (1980) pp. 19-20
תשמ"א – 1980/81
191. הכרעות הזוהר בדבר הלכה. תרביץ נ(1981) עמ' 405-422. [נכלל במס' 216 ובאנגלית במס' 315].
191א תפילין של חו"ל המועד – חילוקי דעות ומחלוקות ציבוריות בהשפעת הקבלה. דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, מחקרים בתלמוד, הלכה ומדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 191-213 [נכלל במס' 216].
192. הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים. דעת 7 (תשמ"א), עמ' 37-68. [נכלל במס' 216; באנגלית מס' 247 ובמס' 315].
193. יבום וחליצה בתקופה הבתר-תלמודית. תרביץ נא (1981), עמ' 59-106. [נכלל במס' 216].
194. עוד על 'סובלנותו הדתית של ר' מנחם המאירי'. ציון מו (תשמ"א), עמ' 243-246. [נכלל במס' 216].
194א ישראל והעמים חלק שני מדריך למורה. (בשיתוף עם צבי בכרך), תל אביב תש"ם.
195. Was the Holocaust Predictable? The Holocaust as Historical Experience. Yehuda Bauer, ed., N.Y.: Holmes & Meier, 1981, pp. 23-41 [פרסום ראשון באנגלית מס' 144; בגרמנית במס' 282].
תשמ"ב – 1981/82
196. מקומה של הציונות בתולדות ישראל בדורות האחרונים. כיוונים 15 (1982), עמ' 5-14; 16, עמ' 165-166.
197. על שנת ת"ר כשנה משיחית והשפעתה על פעילות הפרושים לקירוב הגאולה. קתדרה 24 (1982), עמ' 73-75.
197א שמואל תמיר וההיסטוריונים. הארץ, (2.6.82)
198.* ישראל והעמים: בשפה היפנית. (בשיתוף עם צבי בכרך)Japan, Teikoku-Shoin, 1982, Vol 1 404pp., Vol 2 330pp.
199.* International Symposium on Judaism and Christianity under the Impact of National Socialism, 1919-1945 (Jerusalem, 1982). Papers Presented to the International Symposium on Judaism and Christianity … Jerusalem: Historical Society of Israel, 1982, 484 pp. (כותר נוסף: יהדות ונצרות תחת השפעת הנציונל-סוציאליזם).
200.* Zur Assimilation und Emanzipation der Juden. Darmastadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. VIII, 209 pp.. [קובץ מאמרים בו כלולים פריטים מס' 2, 88, 116, 13, 161, 202, 203, 205].
201. Israel and the Messiah. Commentary LXXIII, 1 (1982), pp. 34-41
202. The Jewish Diaspora: Minority Position and Majority Aspirations. Jerusalem Quarterly LXXV (1982), pp. 68-78

203. Juden und Judentrum in 19. Jahrhundert. Zur Assimilation und Emanzipation der Juden, Darmstadt, 1982, pp. 166-184 [ראה לעיל מס' 199].
204. Judenemanzipation und ihre sozialen Folgen. Zur Assimilation und Emanzipation der Juden, Darmstadt, 1982, pp. 185-198 [ראה לעיל מס' 199].
205. Situating Ziunism in Contemporary Jewish History. Forum XLIV (1982), pp.9-23 [נוסח שונה של מס' 179].
206. Spinoza und die Utopie einer totalen Assimilation der Juden. Zur assimilation und Emanzipation der Juden, Darmstadt, 1982, pp. 199-209 [ראה לעיל מס' 200].
207. Traditional Society and modern Society. Jewish Societies in the Middle East. Shlomo Deshen, ed., Washington: University Press of America, 1982, pp.35-47 [תרגום של מס' 70].
208. Berthold Auerbach's Anticipation of the German-Jewish Tragedy. Hebrew Union College Annual LIII (1982), pp. 215-240 [בגרמנית ראה 210, 282].

תשמ"ג – 1982/83

209.* לאומיות יהודית; מסות ומחקרים. הדפסה ב. ירושלים, הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית העולמית, תשמ"ג. ח, 387 עמ'. [ראה מס' 168].
210. לדמותו של ר' שמשון מאוסטרופוליה. תרביץ נב (תשמ"ג), עמ' 83-109 <הערה למאמרו של יהודה ליבס ותשובתו של יהודה ליבס עמ' 663-664>, תרביץ נב (1983), עמ' 661-663.
211. Der Order der Asiatischen Brüder. Freimauerer und Geheimbuende im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa, Helmut Reinalter, ed., Franfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1983, pp. 240-283 [נכלל במס' 282].
212. Misreading of Anti-Semitism. Commentary LXXVI, 1 (1983) pp. 39-44
213. Post-Zoharic Relation between Halakha and Kabbala. Jewish Thought in the Sixteenth Century Bernardn D. Cooperman, ed., Cambridge, MA, 1983, pp. 283-307 [בעברית מס' 185 ובמס' 315].
214. Vom Ghetto zum Zionismus. Gegenseitige Beeinf von Ost und West. Bulletin des Leo Baeck Instituts LXIV (1983), pp.3-14
תשמ"ד – 1983/84
215.* גוי של שבת, הרקע הכלכלי-חברתי והיסוד ההלכי להעסקת נוכרי בשבתות ובחגי ישראל. ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשמ"ד. 189 עמ'. [באנגלית מס' 258; בצרפתית מס' 233].
216.* הלכה וקבלה, מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית. ירושלים, מאגנס, תשמ"ד. 396 עמ'. (הדפסה שניה תשמ"ו) [אוסף מאמרים שפורסמו בבמות שונות. ראה מס' 23, 32, 43, 53, 61, 75, 76, 109, 120, 171, 183, 185, 191, 191א, 192, 193, 194].
217. על יצחק בער. בתוך: לזכרו של יצחק בער. ירושלים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשמ"ד.
218. Hors du Ghetto: l'émacipation des juifs en Europe, 1770-1780. [Paris]: Hachette, 1984, XXVII,289 pp. [תרגום לצרפתית של מס' 136, 227].
219. German Culture and the Jews. Commentary LXXVII, 2(1984), pp. 54-59. (See also: Jewish Response to German Culture, 1985, pp. 85-99) [נוסח שונה של מס' 222].
220. Es war verlorene Liebesmueh, Mitteilungsblatt Wochenzeitung des Irgun Olei Merkas Europa, 38/39 (26.9.84), pp.15-16; 40 (10.10.84), p. 3
221. Die Juden sind unser Unglueck; Reflexionen ueber ein antisemitisches Schlagwort, Trbune 23 (1984), pp. 58-66 [נכלל במס' 282].
תשמ"ה – 1984/85
222.* Richard Wagner: Vorbote des Antisemitmus. Koenigstein: Juedischer Verlag Athenaeum, 1985, 216 p. [בעברית מס' 226, באנגלית מס' 231, בצרפתית מס' 234].
223. German Culture and the Jews. The Jewish Response to German Culture, Hanover, NH: New England Universities Press, 1985, pp. 39-48
224. Messianic Concepts and Settlement in the Land of Israel; Symposium. Vision and Conflict, Richard I. Cohen, ed., Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1985, pp. 140-189
225. From Ghetto to Zionism; Mutual Influences of east and west. Danzing, between East and West; Aspects of Modern Jewish History. Isadore Twersky ed., Cambridge, MA: Harvard Universities Press, 1985, pp. 39-48

תשמ"ו – 1985/86

226.* ריכרד וגנר בסבך האנטישמיות. ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשמ"ו. 131 עמ'. [באנגלית מס' 231; בגרמנית מס' 222; בצרפתית מס' 234].
227.* היציאה מן הגטו, הרקע החברתי לאמנציפציה של היהודים: (1770-1870). תל אביב, עם עובד, תשמ"ו, 280 עמ'. (ספרית אפקים, 124). [באנגלית מס' 136; בהונגרית מס' 218; בהונגרית מס' 297; בגרמנית מס' 230].
228. מקומם של ימי הביניים בתולדות ישראל. מחקרים במדעי היהדות, בעריכת משה בר אשר, ירושלים, אקדמון, תשמ"ו, עמ' 209-225.
229. "איני בטוח שאפשר לקיים חברה מודרנית לפי ההלכה": ראיון עם פרופ' כ"ץ בעקבות ספרות 'היציאה מן הגטו', המראיין: מיכאל ששר. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, כ"ח אייר תשמ"ו – (6.6.86), עמ' 20, 25.
230.* Aus dem Ghetto in die buergerliche Gessellschaft: Juedische Emanzipation, 1770-1870. Frankfurt am Main: Juedischer Verlag bei Athenaeum, 1986,291pp. [תרגום של: היציאה מן הגטון, מס' 136, 226].
231.* The Darker Side of Genius: Richard Wagner's Antisemitism. Hanover, NH: New England Universities Press, 1986, XII, 158 pp. [בעברית מס' 226; בגרמנית מס' 222; בצרפתית מס' 234].
232.* Jewish Emancipation and Self-Emancipation. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1986, 179 pp.
233. Le Shabess Goy. Paris: Stock, 1986, 292 pp. [בעברית מס' 215; באנגלית 258].
234. Wagner et la question juive. [Paris]: Hachette, 1986, 217 pp. [בעברית מס' 226; באנגלית מס' 231; בגרמנית מס' 222].
235. Rezeption juedischer Autoren durch deutsche Kritik und deutsches Publikum. Bulletin des leo Baeck Instituts LXXV (1986), pp. 41-53 [הופיע קודם לכן ב: "Kontroversen, alte und neue, Bd. 5: Juedische Komponenten in der deutschen [Literatur", 1986
236. The Jewish Response to Modernity in Western Europe. Jerusalem Quarterly XXXVIII (1986), pp. 5-13
237. Orthodoxy in Historical Perspective. Studies in Contemporary Jewry II (1986), pp. 3-17 [בעברית מס' 238].

תשמ"ז – 1986/87

238. אורתודוקסיה בפרספקטיבה היסטורית. כיוונים 33 (סתיו תשמ"ז), עמ' 89-100. [באנגלית מס' 237].
239. רבי שמשון רפאל הירש, המימין ומשמאיל. בתוך: תורה עם דרך ארץ, תשמ"ז, עמ' 13-31. [נכלל בתוך מס' 275].
240. המשפחה היהודית המסורתית בפרספקטיבה היסטורית. תפוצות ישראל כד, 3-4 (תשמ"ז), עמ' 14-19.
241. ר רפאל כהן, יריבו של משה מנדלסון. תרביץ נו (1987), עמ' 243-264. [נכלל בתוך 275 ובאנגלית בתוך 315].
242. המיוחד והטרגי בתולדות יהודי גרמניה. הארץ, (4.6.87), עמ' 10.
243.* Exclusion et tolérance: Chrétiens et Juifs du Moyen Age a l'ère des Lumières. [Paris]: Luie Commun, 1987. 284 pp. [תרגום לצרפתית של מס' 74].
244.* Toward Modernity: The European Jewish Model. New Brunswick: Transaction Books, 1987, VII, 279 pp.
245. Christian-Jewish Antagonism on The Eve of the Modern Era. Judaism and Christianity. Otto Dov Kulka, ed., Jerusalem: Historical Society of Israel, 1987, pp. 27-34
246. Is Messianism Good for the Jews? Commentary LXXXIII, 4(1987), pp. 31-36
247. Halakha and Kabalah as Competing Disciplines of Study. Jewish Spirituality, vol. II. Arthur Green, ed., New York: Crossroad, 1987, pp. 34-63 [בעברית מס' 192 ובמס' 315].

תשמ"ח – 1987/88

248. ישיבת פרנקפורט ובית ברויאר בעיני תלמיד מיוצאי הונגריה. יצחק ברויאר: עיונים במשנתו, בעריכת רבקה הורוביץ. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשמ"ח, עמ' 13-35.
249. ההגנה האורתודוקסית על יום טוב שני של גלויות. תרביץ נז (תשמ"ח), עמ' 385-434. [במס' 275 ובאנגלית במס' 315].
250. אלכסנדר אלטמן ז"ל. ידיעון האגוד העולמי למדעי היהדות 28 (תשמ"ח), עמ' 59-62.
251. מדינת ההלכה – חזון או סיסמה. הארץ, (7.4.88), עמ' 3.
252. מדינה פלשתינית – הפתרון לבעיה היהודית. מעריב, (23.3.88), עמ' 11.
253. Messianismus und Zionismus. Kirche und Israel I (1988), pp. 19-33 [נכלל במס' 282].
254. The Preparatory Stage of the Modern Antisemitic Movement (1873-1879). Antisemitism trough the Ages. Shmuel Almog, ed., London: Pergamon, The Vidal Sassoon International justify for the Study of Antisemitism,1988, pp. 279-289 [בעברית ראה מס' 186].
255. Varianten des juedischen Aufklaerungserlebnisses. Conditio Judaica I Judentum, Antisemitismmus und deutschsprachige Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, Interdisziplinäres Symposion Herausgegeben von Hans Otto Horch und Horst Denkler, Tübingen, 1988, pp. 1-9 [נכלל בתוך 282].

תשמ"ט – 1988/89

256. לזכרו של יוסף וייס: הערכה אישית. ידיעון האגוד העולמי למדעי היהדות 29 (תשמ"ט), עמ' 63-69.
257.* Vom Vorurteil bis zur Vernichtung: Der Antisemismus, 1700-1933. Muenchen: C.H Beck, 1989, 375 pp. [בעברית מס' 184; באנגלית מס' 187].
258.* The 'Shabbes Goy': A Study in Halakhic Flexability. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1989, 253 pp. [תרגום לאנגלית של מס' 215; בצרפתית מס' 233].
259. Mendelssohn und die Mendelssohnschueler im Bannkreis der Religionskritik. Religionskritik und Religioestaet in der deutschen Aufklaerung. Karlfried Grunder and Karl Heinrich Rengstorf, eds., Heidelberg: L. Schneider, 1989, (Wolfenbiütteler Studien zur Aufklärung, XI), pp. 197-205
260. The Turning Point of Modern Jewish History; the Eighteenth Century. Vision Confronts Reality, Ruth Kozodoy. ed., New york: Herzl Press, 1989, pp. 40-55
261. The Unique Fascination of German-Jewish History. Modern Judaism IX, 2 (1989), pp. 141-150
262. The Dispute between Jacob Berab and Lev ben Habib over Renewing Ordination: Binah 1 (1989), pp. 119-141 [בעברית ראה מס' 23; נכלל במס' 315].

תש"ן – 1989/90

263.* במו עיני: אוטוביוגרפיה של היסטוריון. ירושלים, כתר, 1989, 152 עמ' [תרגום אנגלי ראה מס' 296].
264. פרשה סתומה בחיי החתם סופר – פרשת אלכסנדרזון. ציון נה (תש"ן), עמ' 93-126. [נכלל במס' 275; באנגלית במס' 315].
265. The Changing Position and Outlook of Halakhists in Early Modernity. Scholars and Scholarship. Leo Landman, ed., New York: Yeshiva University Press, 1990, pp. 93-106
266. The Identity of Post-Emancipatory Hungarian Jewry. A Social and Economic History of Central European Jewry. Yehoda Don and Victor Karady, eds., New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1990, pp. 13-31
267. Towards the Biography of The Hatam Sofer. From East and West. Frances Malino and David Sorkin, eds., Oxford: Blackwell, 1990, pp. 223-226 [תרגום אנגלי של מס' 109; בהונגרית מס' 285; באנגלית גם במס' 315].

תשנ"א – 1990/91

268. הרהורים על היחס בין דת לכלכלה. תרביץ, ס (תשנ"א), עמ' 99-111.
269. פלוגתא בדבר ההפלגה בים ובנהרות. תרביץ, ס (תשנ"א) עמ' 667-672.
270. אלכסנדר אלטמן ז"ל; קווים לדמותו. לזכרו של אלכסנדר אלטמן (1906-1987), ירושלים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשנ"א, עמ' 7-12. [ראה גם מס' 250].
271. אוטופיה עם כוח מניע. ראיון עם עקיבא אלדר ואלעזר שטורם. הארץ, (17.5.91).
272.* Krizis traditsii na poroge novovo vremeni. Ierusalim: Biblioteka Aliya, 199, 315 pp. [תרגום לרוסית של מסורת ומשבר, ראה מס' 50; באנגלית 79 ו- 281].
273. Die Halacha unter dem Druck der modernen Verhhaeltnisse. Judentum im deuschen Sprachraum. Karl E. Groezinger, ed., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, pp. 309-324
274. Zur juedischen Sozialgeschichte; epochale und ueberepochale Geschichtsschreibung. TAJ 20 (1991), pp. 429-436 [באנגלית ראה מס' 284].
274א "A végzetes szakadás," Mult es Jövó 90/1 (1991), 19-55

תשנ"ב – 1991/92

275.* ההלכה במיצר, מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה. ירושלים, מאגנס, תשנ"בף 287 עמ'. (ספריית 'כינוס') [אוסף מאמרים שרובם פורסמו בבמות שונות, ראה מס' 113, 173, 239, 241, 249, 264].
276. 'פרס ישראל למדעי היהדות', האמנם? הארץ, י"ד בניסן תשנ"ב – (14.4.92), ובמדעי היהדות (במת האיגוד העולמי למדעי היהדות) 32 (תשנ"ב), עמ' 3-5.
277. "Izrael és a Messiás," Mult és Jövo 92/2 (1992), pp. 7-14
278. Mariage et vie conjugale à la fin du Moyen age. La Société juive à travers l'histoire. Shmuel Trigano, ed., Paris: Fayard, (1992), vol. II, pp. 384-411 [בעברית ראה מס' 20].
279.* Yevrei v srednevekovoi Yevrope. Ierusalim, Biblioteca Aliya, 1992, 323 pp. [תרגום רוסי של בין יהודים לגויים: יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן החדש; ראה מס' 74].

תשנ"ג – 1992/93

280. אפשר להתפלל גם באישון לילה, מכתב למערכת על סוגית שעון הקיץ. הארץ, (13.9.92).
281.* Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: New York University Press, 1993, XV, 392 pp. [תרגום חדש של מסורת ומשבר, ראה מס' 50; ראה תרגום קודם 79 וברוסית 272].
282.* Zwischen Messianismus und Zionismus; zur jüdischen Sozialgeschichte. Frankfurt am Main: Juedisher Verlag im Suhrkamps Verlag, 1993, 234 pp. [אוסף מאמרים שרובם פורסמו בבמות שונות. ראה מס' 181, 195, 208, 210, 213, 220, 253, 255, 283, 292].
283. Echte und imaginaere Beziehungen zwischen Freimauerei und Judentum. Zwischen Messianismus und Zionismus, 1993, pp. 62-71 [נכלל בתוך 282].
284. On Jewish Social History: Epochal and Supra-Epochal Historiography. Jewish History 7, 1 (1993), pp. 89-97 [בגרמנית ראה 274].
285. Chálám Szófer eletrajzához. Századok, 1992, pp. 90-112 [תרגום להונגרית של מס' 109; ראה באנגלית 267 ובמס' 315].

תשנ"ד – 1993/94

286. Carlebach Elisheva: The Pursuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz and the Sabbatian Controversies. New York: Columbia University Press, 1990 . ציון נט, ד (1994), עמ' 521-523 (ביקורת).
287.* Begegnung von Deutschen und Juden in der Geistesgeschichte des 18. Jahrhundrts. Jacob Katz und Karl Heinrich Rengstorf, eds., Tuebingen: M. Niemeyer, 1994, 128 pp.
288. Die Hep-Hep Verfolgungen des Jahres 1819. Berlin: Metropol-Verlag, 1994, 136 pp. [תרגום גרמני עם תוספת תעודות מ- Stefan Rohbacher של מס' 133].
289.* From Prejudice to Destruction, Anti-Semitism 1700-1933. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994, 392 pp. [מהדורה ראשונה ראה מס' 187; תרגום אנגלי של 184].
290. Das Ende der Zwangsgemeinschaft; zur Geschichte eines Ghettos. Tribuene CXXX (1994), pp. 181-187
291. Moses Mendelssohns schwankendes Bild bei der juedischen Nachwelt. Moses Mendelssohn und die Kreise seiner Wirksamkeit. Michael Albercht et al., eds. Tübingen: Niemeyer, 1994, pp. 349-362
292. Fruehantisemitismus in Deutschland. Begegnung von Deutschen und Juden. in der Geistesgeschichte des 18. Jahrhundrts. J. Katz & K.H. Rengstorf, eds., Tüebingen: M. Niemeyer, 1994, pp. 79-89 [נכלל בתוך 282 ו- 287].

תשנ"ה – 1994/95

293.* הקרע שלא נתאחה, פרישת האורתודוקסים מכלל הקהילות בהונגריה ובגרמניה. ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשנ"ה, 344 עמ'.
294. נורמה ללא ביסוס. הארץ, (20.3.95). (על היחס להומוסקסואלים).
294א ההיסטוריון מוטב לו לא להיות מעורב בחיים הפוליטיים – ראיון עם הפרופ' יעקב כ"ץ במלאת לו תשעים שנה. המראיין: הנרי וסרמן. הארץ, תרבות וספרות, (18.11.94).
295.* Juifs et Franc-macons en Europe: (1723-1939). Paris: Cerf, 1995, 366 pp. [תרגום של בונים חופשיים ויהודים, מס' 107].
296.* With My Own Eyes: The Autobiography of an Historian. Hanover, NH: New England Universities Press, 1995, X, 171 pp. [תרגום אנגלי של מס' 263].
297.* Kifele a gettoból: a zsidó emancipácio évszázada, 1770-1870. Budapest: MTA, Judaisztikai Kutatocsoport, 1995. 236 pp. [תרגום להונגרית של: היציאה מן הגטו, מס' 227; בגרמנית מס' 230; באנגלית מס' 136; בצרפתית מס' 218].
298. Reflecting on German-Jewish History. In and Out of The Ghetto. R. Po-Chia Hasia and Hartmat Lehmann; eds., Washington, DC: German Historical Institut; Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp. 1-9
298א "Szülvofalum", Múlt és Jövó 94/3 (1994), pp. 72-79

תשנ"ו – 1995/96

299. היסטוריה והיסטוריונים, חדשים כישנים. אלפיים 12 (1996) עמ' 9-34.
300. עוד על "בין תתנ"ו לת"ח-ת"ח". ציון סב (תשנ"ז), עמ' 21-29. (תשובה למאמרו של יחזקאל פראם בציון סא).
301. מאסכולת פרנקפורט למאי 68 ועד לסוציולוגים החדשים שלנו. הארץ, (5.7.96).
302. רק אחר כך קיבל ההקשר משמעות מחרידה. (על הרב מיכאל דב וייסמנדל), הארץ, (5.7.96).
303. הקרע שלא נתאחה – שיחה עם פרופ' יעקב כץ. המראיינת: נעמי גוטקינד. הצפה, י' באדר א' תשנ"ה (10.2.95).
304.* Jews and Freemasons in Europe 1723-1939. Japan, 1995, 440 pp. [תרגום ליפנית של מס' 107; בצרפתית ראה מס' 295].
305. Traditional Jewish Society and Modern Society. Jews among Muslims. Shlomo Deshen and W.P. Zenner. Eds., Basingstoke: Macmillan, 1996, pp. 25-34
306. Leaving the Ghetto. Commentary 101, 2 (1996), pp. 29-33
307. Was hat die erhoffte Integration des deutschen und europäischen Judentums Vereitelt? Leo Baeck Institut Information 5/6, Jerusalem, 1995, pp. 33-46
308. Law, Spirituality and Society. Jewish Social Studies 2, 2 (1996), pp. 87-98; 105-108 (תשובה לתגובת חוה ויסלר).
309. "A begyógyítatlan szakítás,"Múlt és Jövó 96/2 (1996), pp. 35-44 [תרגום להונגרית של המבוא וארבעה פרקים של מס' 293].

תשנ"ז – 1996/97

310. דעת תורה: הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה. בין סמכות לאוטונמיה במסורת ישראל, זאב ספראי ואבי שגיא עורכים. תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997, עמ' 95-104.
311. Postscript: Ben-David's Study Forty-Five Years Later, Jewish History 11, 1 (1997); pp. 99-100
312. "Da'at Torah" – the Unqualified Authority Claimed for Halakhists, Jewish Harvard Law School: תדפיס מיוחד ; History 11, 1 (1997), pp. 41-50 Occasional Paper 1/94, Cambridge, 1997, 12pp. [בעברית מס' 310].
313. "A begyógyitatlan szakitás,"Múlt és Jövó 97/3 (1997), pp. 35-51 [תרגום להונגרית של פרקים א-ב של מס' 293].

תשנ"ח – 1997/98

314. הציונות כתנועה לאומית. בין חזון לרוויזיה, מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית, יחיעם ויץ עורך. ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשנ"ח, עמ' 33-35.
315.* Divine law in Human Hands, Case Studies in Halakhic Flexibility. Jerusalem: The Magnes Press, 1998. 551 pp. [קובץ הכולל את המאמרים באנגלית שמספריהם ברשימה זו הם: 213, 247, 262, 267 ותרגום לאנגלית של מס' 173, 192, 241, 249, 264]

תשנ"ט – 1998/99

316.* עת לחקור ועת להתבונן, מסה היסטורית על דרכו של בית ישראל מאז צאתו מארצו ועד שובו אליה. ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשנ"ט. [כולל את המאמרים שמספריהם ברשימה זו הם: 251, 299, 301, 307 בעברית, 310].
317.* A House Divided, Waltham: New England Universities Press, 1998 [תרגום אנגלי של מס' 293].
318.* Ha-qera she-lo Nitaha, Múlt és Jövó, 1999 [תרגום הונגרי מלא של מס' 293.
Ve'gzetes szakada
Az ortodoxia kiva'la'sa a zsido' hitkozse'gekbo"l
Magyarorsza'gon e's Ne'metorsza'gban
Mult es jovo Budapest 1999
תרגום של הקרע שלא נתאחה

319.
World War 1 – A Crossroad in the History of European Jewery
Yad Vashem Studies xxvii
Jerusalem 1999 pp11-21

320. מלחמת העולם הראשונה – פרשת דרכים בתולדות יהודי אירופה
בתוך קובץ יד ושם קובץ מחקרים כ"ז ירושלים תשנ"ט עמודים 9-17
תש"ס – 2000

321. מסורת ומודרניות- ראיון שנערך מספר שבועות לפני פטירתו בתוך- מדינת ישראל בין יהדות לדמוקרטיה- קובץ ראיונות ומאמרים. עורך יוסי דוד , המכון הישראלי לדמוקרטיה
תשס"ג – 2003-4

322. האורתודוכסיה כתגובה על יציאה מן הגטו ועל תנועת הרפורמה, בתוך קובץ קהל ישראל השלטון העצמי היהודי לדורותיו כרך ג' העת החדשה. עורך ישראל ברטל , מרכז זלמן שזר ירושלים 2004 עמודים 135-147
תשס"ה – 2005

323.
Hagyoma'ny e's v'alsag Zsido' ta'rsadalom a koze'pkor ve'ge'n
Mult es jovo Budapest 2005
תרגום של מסורת ומשבר להונגרית