ספריו

ישראל והעמים

הוצאת תרשיש, 1945


מהדורה משנת 1962


מהדורה משנת 1979

הספר "ישראל והעמים" על ארבעת כרכיו יצא לאור בשנים 1945/8 כספר לימוד לבתי הספר היסודיים. מהדורה חדשה של הספר, ( 3 כרכים) בשתוף משה הרשקו יצאה ב-1962. התאמה לתכנית הלימודים של משרד החינוך הביאה לעידכון נוסף של הספר הפעם בשיתוף הפרופ' צבי בכרך במהדורה חדשה שיצאה ב- 1978 הספר על מהדורותיו נלמד במשך עשרות שנים בבתי הספר היסודיים בעיקר באלה של החינוך הדתי.

תורגם לשפות:

גרמנית    יפנית

 


מסורת ומשבר


הוצאת מוסד ביאליק, 1958


מהדורה חדשה 1986


הזמנה לערב דיון בנושא הספר

ספר זה מתאר את חיי החברה היהודית בדורות שלפני החסידות וההשכלה ובזמן הסמוך לתנועות אלו בפולין, ליטא וארצות גרמניה. לנגד עינינו עוברים חיי הדורות ההם, יחסם לסביבה הנוצרית, ארגון הקהילות, סדרי המשפט, קשרי משפחה, דרכי-חינוך, ועוד. הספר נבדל משאר ספרים העוסקים באותה תקופה, בגישתו הסוציולוגית. התיאורים הכלולים בו לא באו לשם עצמם אלא לשם הבהרת הבעיות, שהחברה היהודית נתלבטה בהן בארצות גלותה. והרי הניתוח הסוציולוגי לא בא ללמד על התקופה הנדונה בלבד ; מן הנאמר כאן יש להקיש על המבנה והמוסדות של החברה המסורתית לדורותיה. המחבר, שהוא פרופסור לתולדות החברה והחינוך של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, העלה במחקר היסטורי מקורי זה את המתח בין "מסורת" ל"משבר", שהיה נטוי על הדורות ההם ושעדיין לא כלה גם מעולמנו היהודי בזמן הזה.

תורגם לשפות:

אנגלית    גרמנית    רוסית    הונגרית     צרפתית

 


בין יהודים לגויים


הוצאת מוסד ביאליק, 1961מהדורה חדשה 1999

עמוקה התהום שהיתה רובצת בימי הביניים בין היהודים לבין שכניהם הנוצרים, כתהום המבדילה בין שתי הדתות שלהם, בין בעיקרי האמונה בין במצוות המעשיות. ואף על פי כן היו שתי העדות יושבות זו בצד זו ומסתייעות זו בזו בענייני כלכלה וכדומה. כיצד עלה בידן דבר זה ובאיזו מידה עלה? והרי היהודים היו נתונים ללחץ ולאונס ולרדיפות. מה היו אפוא הכוחות שסייעו להם ליהודים להחזיק באמונתם ולמסור נפשם עליה? על שאלות אלה וכיוצא בהן, שהן-הן עיקרה של שאלת קיום העדה היהודית בגלותה, בא להשיב הספר "בין יהודים לגויים". המחבר, פרופ' יעקב כ"ץ, שכבר בספרו "מסורת ומשבר" הבליט את ראייתו הסוציולוגית בתולדות ישראל, משתמש כאן בשיטתו זו גם לגבי הבעיה המרכזית של קיום העדה היהודית בימי גלותה. הוא עוקב אחר גלגולי הצורה שביחסי יהודים וגויים במשך הדורות, מגיע לתקופת המפנה בימי מנדלסון, ומסיים בניתוח תשובותיהם של חברי הסנהדרין בפאריס על שאלותיו של נאפוליאון בעניין יחס היהודים לבני ארצם ולמדינתם בתנאים החדשים. כך יעמוד הקורא בספר זה לא רק על שורשי הבעיה של "יהודים וגויים" במובנם ההיסטורי, אלא ילמד גם על המבוכה הגדולה שלתוכה נקלע העם היהודי עם ראשיתם של הזמנים החדשים.

תורגם לשפות:

אנגלית    צרפתית    רוסית

 


בונים חופשים ויהודים

בונים חופשים ויהודים נחשדו בעיני אויביהם על קונספירציה נגד עמי העולם שבקרבם הם יושבים. מה פירנס חשדות אלה, ומה בכלל טיבה של תנועת הבונים החופשים, הנחשבת לארגון סתרים למחצה ? ומה היה היחס בין הבונים החופשים גופם ליהודים ? האם נתקבלו יהודים בלשכות הבונים החופשים ומה תפקיד מילאו בהן ? על שאלות אלה ורבות כיוצא בהן בא ספר זה להשיב. תשובות הספר מבוססות על מחקר של שנים ועל חומר הלקוח מספרות בלתי-נודעת ומארכיונים של הבונים החופשים עצמם. תוצאות המחקר מגלות עובדות רבות-עניין על שאיפת היהודים ממחצית המאה הי"ח והלאה להתקבל בלשכות הבונים החופשים ועל הקשיים שנתקלו בהם, בייחוד בגרמניה. הנושאים הגדולים של תולדות ישראל באירופה המודרנית, האמאנציפאציה, ההתבוללות, והאנטישמיות מתוסף להם כאן מימד חדש. אור חדש נזרע גם על תנועת הריפורמה הדתית בישראל, שרבים מיוזמיה ומנהיגיה היו חברים בלשכות ושאבו עידוד והשראה מתנועת המאסונים ומחוויית השתתפותם בה.

תורגם לשפות:

אנגלית    צרפתית    יפנית

 


לאומיות יהודית

אסופה זו של מאמרים של פרופסור יעקב כ"ץ, מבכירי ההיסטוריונים היהודיים החיים עמנו, משקפת את הגותו ההיסטורית והחברתית על הלאומיות היהודית המודרנית ועל יחסה לדת ולמסורת. שלושת שערי הספר מציבים את תחומי דיוניו העיקריים בהבהרת צמיחתה, התפתחותה וייחודה של התנועה הלאומית היהודית : הרעיון הציוני במבחן התגשמותו הלכה למעשה, הדת והמסורת במבחן ההתגשמות של הציונות, והנפתולים של ההיסטוריוגרפיה היהודית החדשה ושל דרכי החקר של מדעי היהדות. מאמריו על מבשרי הציונות, נכסי-צאן-ברזל בספרות ההיסטורית הציונית, מובאים כנספח. המאמרים והמחקרים פורסמו במקומות שונים לאורך שנות-דור, מראשית שנות החמישים ועד הזמן האחרון. מפעלו ההיסטוריוגרפי של יעקב כ"ץ כלול בספריו "מסורת ומשבר", "בין יהודים לגויים" ו"בונים-חופשים ויהודים".

 


שנאת ישראל

הוצאת עם עובד, 1979

בספר זה מלווה המחבר את עליית האנטישמיות המודרנית בארצות האמנציפציה, גרמניה, צרפת ואוסטריה-הונגריה שנראה היה כאילו שם עומדת שנאת ישראל העתיקה להיעלם יחד עם כל שרידי הבורות והבערות של ימי הביניים. כיצד ומדוע נכזבה תוחלת זן שטובי המשכילים, יהודים ושאינם יהודים, טיפחו אותם והאמינו בה? וכיצד הגיעו הדברים לבסוף להגברת השנאה שסופה היה החרמה והשמדה.

על שאלות אלה שאינן חסרות ענין אף לגבי מעמד עם ישראל בהווה בא מחקר זה לענות. זאת לא על יסוד סברות ותיאוריות, כי אם תוך מעקב צמוד אחרי השתלשלות הדברים במשך מאתים שנה צעד אחרי צעד. תיאור דברים כהוויתם וניתוח מעמיק של משמעותם, ממוזגים במחקר זה של אחד מותיקי ההיסטוריונים של ימינו.

 


גוי של שבת

בשם גוי של שבת מכונה בלשון העממית מי שאינו יהודי, שעושה לצרכי יהודי מלאכה האסורה לו בשבת ובחגי ישראל, על פי התורה והמסורה. ואולם לפי דין התלמוד, אף מלאכתו של נכרי לא הותרה אלא בתנאים מסויימים. אלא שצרכי משק הבית היהודי ומקורות הפרנסה שבגולה הניעו את הציבור להקל באיסורים מן הסוג הזה או לעקוף אותם. בעלי ההלכה הגאונים והפוסקים, ראשונים ואחרונים, נשאו ונתנו הרבה בשאלות הנוגעות לתחום זה והיא הנותנת שבדבריהם משתקפים צדדים מצדדים שונים בחיי העדה במקום מושבותיה ולדורותיה. כן משתקפים בהם לבטי בעלי ההלכה הנתונים בדילמה בין ההתחשבות בתנאי הקיום ההכרחיים לבין דאגתם לשלמות המסורת.

בעוקבו אחרי גלגולי הדברים על פי ניתוחי המקורות, מעלה מחבר הספר, תמונה היסטורית חברתית רבת פנים ותורם בה בשעה תרומה נכבדת לתולדות הדת היהודית מבחינת ההלכה.

 


הלכה וקבלה

יחסי הלכה וקבלה , תורת הנגלה והנסתר שביהדות מהווים רק נושא אחד של המחקרים ההיסטוריים המקובצים בספר זה. ההלכה הבתר-תלמודית נוגעת לתחומי חיי החברה היהודית לסביבתה הגוית, שלטון הקהילה בחיי היחיד והרבים, מעמד האשה במשפחה וכדומה. כן מושפעים מן ההלכה מאורעות היסטוריים כגון עמידת הציבור והיחיד מול גזירות של שמד וכן ההיענות להתעוררויות משיחיות לעת מצוא. כל התחומים האלה נמצאים נדונים במאמרים אלה.

חידושו המתודי של הספר הוא בנסיונו המוצלח לדובב את מקורות ההלכה כעדויות על תהליכים היסטוריים-סוציאליים ועל התרחשויות היסטוריות חד-פעמיות. הסיגנון המדויק והשוטף של המאמרים עושה עם זאת את העיון בספר למקור הנאה אסטתית.